Utskriftsvennlig versjon

1. Interkommunale samarbeid og kommunale eigarskap

Namn

Deltakarar

Oppstart

Innhald

Jur form

Vertskommune/
leverandør

Kommentar

Vedtak

Avtalar og vedtekter

Arkivorganisering

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep 
Møre og Romsdal (SMISO MR)

Alle kommuner i fylket

2002

Hjelpe, forebygge og spre
kunnskap om seksuelle overgrep

Stifting

Molde

   

Står ikkje noko om arkivorganisering i avtalen

IKA Møre og Romsdal IKS

Alle 36 k i MR + MRFK

2000

Ivaretek arkivoppgåver iht arkivlova

IKS

Ålesund

   

Møre og Romsdal 110-sentral KF

Alle 36 k i MR

2003

Døgnbemanna alarmsentral for brann. Dekker 36 kommuner og 80 brannstasjonar/depoter.

Kom. foretak

Ålesund

     

Ålesundregionens interkommunale miljøselskap IKS (ÅRIM)

12 k: Ålesund, Giske, Sula, Skodje, Ørskog, Haram, Sykkylven, Stranda, Norddal, Stordal, Sandøy og Vestnes

2009

Avfallsbedrift. Tek over kommunen sine lovpålagde oppgåver innan innsamling, gjenvinning og handtering av avfall og slam.

IKS

Ålesund

   

Innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre

12 k: Ålesund, Ørskog, Vestnes, Sykkylven, Sula, Stranda, Stordal, Skodje, Sandøy, Norddal, Haram og Giske.

1998

Innkjøpssamarbeid administrert av Ålesund kommune ved Konserninnkjøp. Eigne kontaktpersonar i kommunane. Den enkelte kommune veljer på førehand om dei skal delta i den enkelte konkurranse. Innkjøpssamarbeidet deltek i enkelte samanhengar også i større innkjøpsgrupper. Innkjøpssamarbeidet skal gi kommunane fagleg forsvarlige og kostnadseffektive anskaffelsar. 

Avtalebasert

Ålesund

     

Krisesenter for Sunnmøre

17 k: Ålesund, Ørsta, Volda, Herøy, Sande, Ulstein, Hareid, Sula, Giske, Skodje, Haram, Ørskog, Stordal, Norddal, Vanylven, Stranda og Sykkylven

2010

Gratis, døgnope tilbod for born, kvinner og menn som er eller har vore utsatt for vald.

Avtalebaset

Ålesund

   

Interkommunalt overgrepsmottak

Giske, Haram, Norddal, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Volda, Ørsta og Ålesund

2009

 

Avtalebasert

Ålesund

     

Ålesund legevakt

Ålesund, Giske, Skodje, Ørskog, Stordal, Sula og Haram

 

Interkommunalt legevakt i tidsrommet 22 - 08

Avtalebasert

Ålesund

   

Sunnmøre kontrollutvalssekretariat IKS

12 k: Ålesund, Giske, Sula, Skodje, Ørskog, Haram, Sykkylven, Stranda, Norddal, Stordal, Sandøy og Midsund

2005

Sekretariattenester for kontrollutvala i eigarkommunane

IKS

Ålesund

     

Kommunerevisjonsdistrikt 3, Møre og Romsdal IKS

12 k: Ålesund, Giske, Sula, Skodje, Ørskog, Haram, Sykkylven, Stranda, Norddal, Stordal, Sandøy og Midsund

1995/2001

Kommunerevisjon for eigarkommunane og evt. andre institusjonar

IKS

Ålesund

   

IUA Sunnmøre

17 k: Ålesund, Giske, Sula, Skodje, Ørskog, Haram, Sykkylven, Stranda, Norddal, Stordal, Ørsta, Volda, Vanylven, Ulstein, Hareid, Herøy og Sande

1998

Beredskap mot akutt forureining

KL §27 styre

Ålesund

     

Arbeidsgivarkontroll Sunnmøre

16 k: Ålesund, Giske, Sula, Norddal, Sandøy, Stordal, Ørskog, Skodje, Haram, Hareid, Herøy, Sande, Stranda, Midsund, Volda og Ulstein

1998

Arbeidsgivarkontroll i eigarkommunane

Avtalebasert

Ålesund

     

Sunnmøre regionråd IKS

19 k på Sunnmøre inkl. Vestens og Sandøy i Romsdal

1992 oppstart, IKS og 13 k frå 1998, 19 k frå 2011

Regionrådsfunksjon. SR har som målsetting å bidra til ei positiv utvikling i medlemskommunane og i regionen samla. SR sine viktigaste oppgåver er å skape arenaer for samhandling i regionen, initiere og drive regionale utviklingsprosjekt og arbeide for regional utvikling og regionale rammebetingelser. Strategisk plan for 2012-2015 foreligger. 

IKS

Ålesund

   

Samarbeid om energi og klimaplaner på Sunnmøre

Dei fleste kommunane på Sunnmøre

2010

Samarbeid initiert av Sunnmøre regionråd, tidlegare ÅRU. I 2010 vart det vedteke energi og klimaplaner i følgjande kommuner: Giske, Ålesund, Ørskog, Stordal, Nordal, Skodje, Sykkylven, Stranda, Haram og Sandøy. I 2011 kom Vestnes og Sula til. Det samarbeidast med klimaleiing (digital handbok), implementering av vedtekne tiltak, energikartlegging, haldningsskapande arbeid etc.  

Avtalebasert

Ålesund

     

eKommune Sunnmøre

8 k: Ålesund, Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Sula og Ørskog

2009

Føremålet er å møte felles IKT-utfordringar gjennom innkjøp, implementering og drift av felles løysingar. Strategisk plan for 2013-16 foreligger. Rullerande handlingsplan. Felles driftsavdeling utskilt og organisert som vertskommuneløysing frå 2012.

KL §27 styre

Ålesund

   

IKT-drift Sunnmøre

8 k: Ålesund, Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Sula og Ørskog

2012

Felles IKT-driftsavdeling med ansvar for drift av felles datarom og infrastruktur. E-post, saksbehandlerprogram og økonomisystem flyttast til felles løysing. Overføring av personell til Ålesund som vertskommune og utlokaliserte stillingar i kommunane.

KL § 28b

Ålesund

     

Administrativ samhandlingsgruppe Sunnmøre

Alle kommunane i regionrådet

2010, 2012

Regionrådet har sidan 2010 hatt eiga prosjektleiing for oppfylging av samhandlingsreforma. Felles rekrutterings- og kompetanseplan og plan for elektronisk samhandling/meldingsutveksling er utvikla og avgitt for oppfylging i regi av etablerte samhandlingsorgan mellom kommunane og helseføretaket. Frå 2012 er det oppretta ei administrativ samhandlingsgruppe med deltaking frå alle kommunane. 

Avtalebasert

Ålesund

   

Kompetanseløft barnevern Sunnmøre

Alle kommunane i regionrådet

2010

Samarbeid og utdanning- og kompetanse/kurstilbod for tilsette i barneverntenestene. I siste fase også utvikling av betre samhandling mellom kommunane, Bufetat, politi og helseføretak. Finansiering frå Helse Møre og Romsdal til 2014. Eigen prosjektleiar i 20% stilling i regionrådet.

Avtalebasert

Ålesund

     

Oppvekst kompetansesamarbeid på Nordre Sunnmøre

12 k, alle u/Søre Sunnmøre

 

Samarbeid om kompetanseutvikling og etterutdanning. Målet er å sikre kvalitets- og kompetanseheving innan skule og barnehage i regionen. Dette skal skje ved å etablere felles arenaer, arrangement og delprosjekt. Tidlegare ÅRU Oppvekst. Sju kommunar på Søre Sunnmøre har eige samarbeid gjennom Sjustjerna.

Avtalebasert 

Ålesund

   

Oppmoding frå utdanningsdirektøren om deltaking i samarbeidet. Ingen avtale.

 

Friluftsrådet for Ålesund og omland

9 k: Ålesund, Giske, Haram, Norddal, Skodje, Stordal, Sula, Vestnes, Ørskog

1974

Stimulere til friluftsliv, sikre og tilrettelegge friluftsområdet etc. Friluftsrådet driv med drift og forvaltning av friluftsområder, kurs og opplæring, førebygging av ulykker i friluftsliv, utlån av utstyr, samt bistår medlemskommunane med råd i plansaker om friluftsliv.

Medlemsforeining m/vedtekter

Ålesund

   

Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH)

Ålesund, Sula, Giske, Haram

2005

Utvikling av havnetilbud, forvaltning og drift av havneanlegg

KL § 27

Ålesund

   

Feieavtale 

Ålesund og Haram

2005

Brannvesenet i Ålesund gjennomfører feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Haram kommune

Avtalebasert

Ålesund

     

Avtale om forebyggande brannvernssamarbeid

Haram og Ålesund

1999

Haram kommune kjøper forebyggande brannverntenester frå Ålesund kommune

Avtalebasert

Ålesund

     

Brann- og redningstenester

Haram og Ålesund

2016

Samarbeidsavtale for vertskommunesamarbeid om brann- og redningstenester

Avtalebasert

Ålesund

   

Sahara interkommunale vassverk IKS

Haram og Sandøy

1995

Uttak av vatn frå kilde, rensing og distribusjon av vatn

IKS

Haram

   

Kommuneoverlege og miljøretta helsevern 

Ålesund og Haram

 

Haram kjøper 50% stilling som KOL og 20% stilling innanfor miljøretta helsevern frå Team folkehelse og verferd i Ålesund kommune

KL § 28b

Ålesund

   

Landbrukssamarbeid Haram - Giske

Haram og Giske

 

Giske kjøper forvaltningstenester frå Haram kommune. Arbeidsoppgåvene er knytt til forvalting av jordlova, konsesjonslova, tilskotsordningar innan jord- og skogbruk og viltforvalting.

 

Haram

     

Landbrukssamarbeid Haram - Sandøy

Haram og Sandøy

 

Sandøy kjøper forvaltingstenester frå Haram kommune. Arbeidsoppgåvene er knytt til forvalting av jordlova, konsesjonslova, tilskotsordningar innan jord- og skogbruk og viltforvalting.

 

Haram

     

Veterinærvakt Ørskog

Ørskog, Norddal, Stordal, Skodje, del av Stranda og del av Haram

2008

Felles veterinærvaktdistrikt, Ørskog administrerer

Avtalabasert

Ørskog

     

Veterinærvakt Haramsøy, Sandøy

Sandøy, del av Haram

2008

Felles veterinærvaktdistrikt, Haram administrerer

Avtalebasert

Haram

     

Veterinærvakt Stranda og Ålesund

Ålesund, Giske, Sula, Sykkylven, del av Stranda og del av Haram

2008

Felles veterinærvaktdistrikt, Ålesund administrerer

Avtalebasert

Ålesund

     
Laster...